Category Archives: Quality goods

American exports and opportunities and challenges

Information from the Ministry of Industry and Trade, in August 2023, export turnover to the

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Việc quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất được pháp luật Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá để nâng cao uy tín và lòng

Chất lượng: Thành phần cấu thành và xu hướng quản lý hiện nay

Theo TCVN 9000:2015, định nghĩa chất lượng là “Mức độ của một tập hợp các

TRÌNH TỰ THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Với mục đích chính là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng,