Việc quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất được pháp luật Việt Nam quy định thế nào?

Việc quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất được pháp luật Việt Nam quy định thế nào? – Minh Trí (Long An)

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất (Hình từ Internet)

1. Sản phẩm là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 thì sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.

2. Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Việc quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất được quy định tại Mục 2 Chương 3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 như sau:

2.1. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường

– Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau:

+ Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

+ Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

+ Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1.

+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2.

– Việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trước khi đưa ra thị trường được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

2.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

– Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất được tiến hành theo một trong các trường hợp sau đây:

+ Hàng hóa xuất khẩu không bảo đảm chất lượng quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007;

+ Hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007.

– Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất do cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được thực hiện dưới hình thức đoàn kiểm tra quy định tại Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007.

– Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất được quy định như sau:

+ Xuất trình quyết định kiểm tra;

+ Tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007;

+ Lập biên bản kiểm tra;

+ Thông báo cho người sản xuất và báo cáo cho cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa về kết quả kiểm tra;

+ Xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 30 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007.

2.3. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

– Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, khi phát hiện người sản xuất không thực hiện đúng các yêu cầu về tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm và điều kiện liên quan đến quá trình sản xuất thì việc xử lý được thực hiện theo quy định sau đây:

+ Đoàn kiểm tra yêu cầu người sản xuất thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa để bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường;

+ Sau khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra mà người sản xuất vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên, địa chỉ của người sản xuất, tên sản phẩm không phù hợp và mức độ không phù hợp của sản phẩm;

+ Sau khi bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng mà người sản xuất vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, mà kết quả thử nghiệm khẳng định sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đe dọa đến sự an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì:

Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tạm đình chỉ sản xuất sản phẩm không phù hợp và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2.4. Chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy

Người sản xuất phải trả chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.